Organisatie

WOMEN Inc. (opgericht in 2005) is een belangenorganisatie die emancipatie in Nederland versnelt.

Ons doel

WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Financiën, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek, delen we onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops om de kansen van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk – van landelijke tot lokale overheden, ambassadeurs, bedrijven, instellingen en kennisinstituten – om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken.

Ons doel is dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op: een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof en met een eerlijke werk-zorgverdeling); gezondheidszorg op maat, met oog voor man-vrouwverschillen; representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen. En tot slot: een gendersensitieve overheid die haar beleid aanpast op het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Lees hier meer over onze beleidsplannen en jaarverslagen, samenwerkingspartners en inkomstenbronnen:

Inkomstenbronnen

WOMEN Inc heeft verschillende soorten inkomstenbronnen, namelijk:

60%

circa 60% subsidies van overheden;

29%

circa 29% subsidies van vermogensfondsen & loterij organisatie;

11%

circa 11% partnerships met bedrijfsleven, sponsorships en particuliere donaties.

Samenwerkingspartners

Onze belangrijkste partners en subsidiegevers zijn momenteel:

Voormalige partners

In het verleden werkte WOMEN Inc. onder andere voor en met:

Abbot Diagnostics, Accenture, Agis, Allergan, Amsterdam RAI, Albeda College Rotterdam, Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid, ArboNed BV, Bornfonds, Cordaid, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd Foundation, Eneco, ErasmusMC, FNV, Kinderopvang Humanitas, Gemeente Capelle a/d IJssel, Gemeente Den Haag, Gemeente Emmen, Gemeente Enschede, Gemeente Doetinchem, Gemeente Eindhoven, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Roermond, Gemeente Rotterdam, Goldschmeding Foundation, GSK, Het Kinderopvang Fonds, HIVOS, HP, Huishoudbeurs, Loonwijzer, Mama Cash, Mezzo, Microsoft, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Novartis, NPO, Nuon, Rabobank Nederland, Rotterdam Marketing, &Samhoud, Stichting Pensioenregister, Suikeroom Durfkapitaal, Teva Nederland, TNO, Turkije Instituut, UMC Utrecht en VNVA. 

Integriteit

WOMEN Inc. zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht gender of sekse. Dit doen wij als non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De financiering die wij krijgen om onze missie uit te voeren krijgen wij van instanties en individuen die onze missie ondersteunen. Het is voor WOMEN Inc. van groot belang dat deze gelden op een deugdelijke manier worden besteedt. WOMEN Inc. hanteert voor haar bedrijfsvoering en financieel beleid onderstaande richtlijnen of codes.
Daarnaast verwachten wij van onze medewerkers dat zij respectvol en op basis van gelijkwaardigheid omgaan met elkaar en iedereen met wie we samenwerken. Om de integriteit van de organisatie te waarborgen hebben wij integriteitsbeleid opgesteld. Daar is een gedragscode waar onze medewerkers zich aan dienen te houden onderdeel van, evenals beleid over hoe om te gaan met gelden. Ook hebben we in ons integriteitsbeleid vastgelegd waar schendingen veilig en vertrouwelijk kunnen worden gemeld en hoe we daar vervolgens mee om gaan. Onze gedragscode is hier te vinden. Wanneer er meldingen zijn van integriteitsschendingen worden die opgenomen in ons jaarverslag, dat jaarlijks op onze website gepubliceerd wordt, en worden direct betrokkenen geïnformeerd. Externe melders kunnen (vermoedens van) integriteitsschendingen melden via klacht@womeninc.nl. Indien nodig wordt er een onderzoek ingesteld door een onafhankelijke klachtencommissie.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

WOMEN Inc. heeft sinds de invoering in 2008 een ANBI-status. Daarmee verklaart de Belastingdienst dat WOMEN Inc. een algemeen nut beogende instelling is waarbij de organisatie minimaal 90% van haar inkomsten aan de doelstelling besteedt. Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor donateurs en sponsors.

CBF keurmerk

WOMEN Inc. is goedgekeurd voor het CBF keurmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Met dit keurmerk wordt WOMEN Inc. erkend als goed doel dat voldoet aan de opgestelde erkenningsvoorwaarden en bekende richtlijnen voor goede doelenorganisaties.

Bekijk het CBF Erkenningspaspoort

Code voor Goed Bestuur

Voor het besturen van de organisatie en de bedrijfsvoering hanteert WOMEN Inc. de Code voor Goed Bestuur (ook wel bekend als Code Wijffels).

Charter Diversiteit in Bedrijf

Sinds 2017 zijn we verbonden aan de charter van Diversiteit in Bedrijf. We voeren een werkgeversbeleid dat gericht is op het bevorderen van diversiteit binnen het personeelsbestand en het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur.

Richtlijn Financieel Beheer van Goede Doelen Nederland

WOMEN Inc. hanteert deze richtlijn voor het beheren van financiële reserves en voor het bepalen van de toegestane hoogte van deze reserves.

Regeling beloning directeuren & WNT

Voor het bepalen van de bezoldiging van directieleden voldoet WOMEN Inc. aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en volgen wij de regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding. Dit is een onbezoldigde functie.

Richtlijn RJ 650

Voor het opstellen van de jaarrekening volgt WOMEN Inc. de richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

Jaarverslagen