Algemene Voorwaarden womeninc.nl & LOKET Inc

De website www.womeninc.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Stichting WOMEN Inc., gevestigd aan de Koivistokade 54 III, 1013 BB Amsterdam.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan en het gebruik van deze website, als ook de via of op deze website aan je ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Door je bezoek en gebruik van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. WOMEN Inc. wijst je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. WOMEN Inc. adviseert je om geregeld te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Informatie over het thema gezondheid is niet bedoeld als medisch advies. Voor medisch advies dient altijd een arts geraadpleegd te worden. WOMEN Inc. zorgt er in alle redelijkheid voor dat de informatie op deze website en de inhoud juist en actueel is, maar garandeert niet dat de website en/of informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of informatie actueel, compleet of accuraat is.

WOMEN Inc. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website en/of informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de website en/of informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WOMEN Inc.

WOMEN Inc. is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. WOMEN Inc. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Privacy statement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Beeldrechten

De organisatie heeft het recht om foto’s van evenementen en bijeenkomsten te publiceren op de website of op andere plekken. Door goedkeuring van deze algemene voorwaarden geef je WOMEN Inc. toestemming om de tijdens evenementen en bijeenkomsten gemaakte foto’s te publiceren.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WOMEN Inc.
Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WOMEN Inc.

Algemene Voorwaarden van toepassing op diensten en uitvoering van adviesopdrachten

Voor diensten en uitvoering van Opdrachten door Women Inc. danwel handelend onder het label “LOKET Inc.”, gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle Offertes, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten ten aanzien van alle Diensten te verlenen door Women Inc.