5 puntenplan Nieuwe verdeling zorg en werk: overheid

WOMEN Inc. presenteert een actieplan voor een moderne samenleving waarin mannen en vrouwen zorg en werk gelijk verdelen. Hiervoor moeten overheid, werkgevers, mannen en vrouwen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. 

Nieuwe verdeling
Momenteel combineert de helft van de werknemers het werk met zorgtaken voor kinderen en verricht bijna één op de vijf werknemers mantelzorgtaken naast hun betaalde werk. De toenemende zorgdruk leidt steeds vaker tot overbelasting bij werknemers. Daarbij is de kans op uitval onder met name vrouwen groot, omdat zij nog altijd het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen naast hun betaalde werk.

Rol overheid
Er ligt een belangrijke taak voor de overheid om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren waar werk en zorg in balans zijn. Om ook in de nabije toekomst over voldoende mannelijk én vrouwelijk arbeidspotentieel te beschikken en huidig talent te behouden. En het belangrijkste, een samenleving te creëren waarin zowel vrouwen als mannen daadwerkelijk vrije keuzes kunnen maken ten aanzien van hun zorg- werkverdeling. 

» Download het gehele 5 puntenplan

Vijf puntenplan Nieuwe verdeling zorg en werk:​

1. Betere bekendheid verlofregelingen

Een derde van de werknemers is niet of onvoldoende bekend met de verlofregelingen die in Nederland gelden. Ook werkgevers blijken hier niet goed van op de hoogte of brengen regelingen niet actief onder de aandacht van hun werknemers uit angst voor misbruik. Verlofregelingen zijn belangrijk om zorg en werk te kunnen combineren en te voorkomen dat werknemers overbelast raken.

2. Uitbreiding vaderschapsverlof
Het kabinet heeft 75 miljoen toegezegd om het wettelijk betaalde vaderschapsverlof in 2017 te verlengen van twee naar vijf dagen. De Alliantie Vaderschap (Rutgers, WOMEN Inc. en Bernard van Leer) ziet dit als belangrijke eerste stap richting modern ouderschap en de erkenning van de rol die vaders spelen binnen onze samenleving. 60% van de jonge vaders geeft namelijk aan dat zij meer willen zorgen, maar dat dit financieel niet mogelijk is.

3. Ongelijke beloning aanpakken
Vrouwen verdienen nog altijd gemiddeld 17,6% minder dan mannen. In een werkend leven komt dit neer op een loonverschil van €300.000,-. Het loonverschil is zeer bepalend in de uiteindelijke verdeling van zorg en werk tussen mannen en vrouwen. Ruim de helft van de vrouwen en mannen in Nederland noemt het hogere inkomen van de man als belangrijkste reden dat zij zorg en werk niet gelijk verdelen

4. Zorgvriendelijk belastingstelsel
Om een moderne participatiesamenleving te realiseren is een zorgvriendelijk belastingstelsel nodig waar naast betaalde arbeid ook onbetaalde arbeid, als in de zorg voor anderen, fiscaal aantrekkelijk is. In de huidige herziening van het belastingstelsel is hier geen oog voor. De nadruk ligt op lastenverlaging voor betaalde arbeid en niet op financiële prikkels om meer te zorgen.

5. Toekomstvisie ontwikkeling kind 0-18 jaar
Nederland loopt internationaal ver achter als het gaat om de zorg voor kinderen en onderstreept daarmee dat de verantwoordelijkheid voor de zorg en educatie van kinderen primair bij ouders ligt en niet bij de overheid. Op dit moment ontbreekt een visie op een doorlopende leerlijn van 0 tot 18 jaar, waar met name de ontwikkeling van het jonge kind onvoldoende aandacht krijgt.