Zonder de steun van verschillende fondsen, overheden, organisaties en particuliere donateurs zou WOMEN Inc. niet in staat zijn haar programma’s uit te voeren. De afgelopen jaren heeft WOMEN Inc. diverse partners aan zich verbonden.

Samenwerkingsverbanden

Alliantie Gezondheidszorg op Maat (2018-2022):
Als zorgprofessional zet je de mens centraal. Aandacht voor verschillen in geslacht, gender, seksuele oriëntatie en leeftijd maken dat je optimaal kunt bijdragen bij aan het herstel en welzijn van de individuele patiënt of client. Toch is deze benadering nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland de Alliantie Gezondheidszorg op Maat gestart, die wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Alliantie Samen werkt het! (2018-2022):
De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen vrije keuze en gelijke mogelijkheden hebben en benutten voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg. De Alliantie is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN en WOMEN Inc. en wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Coalitie Beeldvorming in de Media (2017-2019):
De Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ heeft als doel stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen te bevorderen. Deelnemende mediapartijen zijn o.a. NPO, RTL Nederland, VICE Benelux, VEA, VIACOM, GOOGLE, Albert Heijn en Stichting Include Now. Deze coalitie wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bekijk hier de Voortgangsrapportage Emancipatie (maart 2019) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap waarin bovenstaande activiteiten van WOMEN Inc. aan bod komen. 
» Voortgangsrapportage voor laptop & desktop 
» Voortgangsrapportage voor tablet & smartphone


Coalitie Migraine (2018-2019):
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben Migraine. Het is essentieel dat migraine bespreekbaar wordt en dat er meer kennis komt bij het publiek, bij zorgprofessionals en bij werkgevers. Ook moet er meer onderzoek komen naar de relatie tussen migraine en vrouwelijke hormonen, zodat we tot een juiste behandeling en praktische oplossingen kunnen komen. De Coalitie Migraine wordt gevormd door WOMEN Inc., het Migrainefonds, de VNHC en de NHV en wordt ondersteund door Novartis, Allergan, Teva Nederland B.V. en GSK.

Project Inclusief Werkgeverschap
In het belang van werknemers en werkgevers van deze en toekomstige generaties is in 2019 het nieuwe programma De route naar inclusief werkgeverschap gestart voor de duur van drie jaar. Met vele samenwerkingspartners en een actief betrokken netwerk van werkgevers gaan we samen een versnelling realiseren richting een inclusieve arbeidsmarkt. 
De coördinatie van dit programma ligt in handen van WOMEN Inc. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Coalitie Modern Ouderschap / Project Ouderschap & Werk (2016-2020):
Het project Ouders en Werk heeft als doel dat iedere ouder (vaders en moeders) in staat is om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van hun jonge kind(eren) (0-3 jaar) en dat te combineren met betaald werk. Doel is dat er in 2019 minder belemmeringen (maatschappelijk en in beleid) zijn voor jonge ouders om vrije en geïnformeerde keuzes te maken, als het gaat om zorg voor hun kind, en de balans met werk. Na veel gesprekken in Den Haag namen in 2017 bijna alle politieke partijen langer verlof voor partners op in hun partijprogramma en het werd ook opgenomen in het regeerakkoord. Een van de daaropvolgende gerealiseerde doorbraken is de verlenging van het betaald partnervaderschapsverlof naar 6 weken vanaf juli 2020. 
Samenwerkingspartners binnen dit project zijn Rutgers, Bernard van Leer Foundation, VDRS, ProParents en WOMEN Inc.

Coalitie Zwangerschapsregister (vanaf 2018): 
Deze coalitie is een samenwerking tussen Bijwerkingscentrum Lareb en WOMEN Inc. en wordt gefinancierd door ZonMw.

Project Aanpak Financiële Zelfredzaamheid (vanaf 2018): 
In samenwerking met Aegon.

Project Aanpak Loonkloof (2018-2019):
Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Project Lab Toekomstige Generaties (vanaf 2018): 
Dit project is in samenwerking met en wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor mens, werk en economie.

Project Financieel Bewust en Weerbaar 
Dit project wordt gefinancierd door de Nederlandse Postcodeloterij.

Project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (vanaf 2018): 
Het is van belang dat de bestaande en nieuwe kennis over sekse en gender in relatie tot gezondheid - bijvoorbeeld uit het Kennisprogramma Gender & Gezondheid, beter wordt ontsloten richting professionals en patiënten en geborgd in bestaande structuren. In 2018 heeft er in samenwerking met de andere partijen uit het consortium een verkenning plaatsgevonden en is er een rapport geschreven waarin een concreet plan van aanpak voor bundeling en effectieve verspreiding van bestaande en nieuwe kennis over man-vrouw verschillen in gezondheid en zorg is opgenomen. Dit project is in samenwerking met de NHG, FMS en Patiëntenfederatie. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Project Vitaliteit op de Werkvloer (2017-2019):
WOMEN Inc. wil arbeidsuitval van vrouwen voorkomen door meer erkenning en bekendheid te genereren bij werkgevers over de impact van fysieke en mentale klachten bij twee bepalende levensfasen: zwangerschap en de overgang. Door tevens concreet handelingsperspectief te bieden activeert WOMEN Inc. werkgevers om daadwerkelijk aan de slag te gaan en de arbeidsomstandigheden en gezondheid van vrouwen in deze levensfasen te verbeteren. Met als gevolg vitalere, gezondere vrouwen op de werkvloer, minder kosten voor arbeidsverzuim, en minder indirecte kosten zoals productiviteitsverlies, kosten voor vervangend personeel en re-integratie, en behoud van vrouwelijke talent. Dit project waarbij WOMEN Inc. nauw samenwerkt met VUmc wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van Instituut Gak.

Project 'De financiële consequenties van werk-zorgverdeling' - De WerkZorgBerekenaar (2016-2019):
1 op de 3 (aanstaande) ouders laat zich door financiële redenen weerhouden van hun ideale werk-zorgverdeling. Keuzes worden vaak gemaakt op basis van onvolledige financiële informatie. Bijvoorbeeld vanuit de aanname dat kinderopvang te duur is of dat de meest verdienende partner beter niet minder kan gaan werken.  En dat terwijl een andere verdeling misschien meer tijd en/of geld kan opleveren! Het is moeilijk is om goed in beeld te krijgen hoe diverse fiscale regelingen en toeslagen op elkaar inwerken. Om (toekomstige) ouders te helpen bij het maken van een financieel bewuste keuze hebben WOMEN Inc. en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de WerkZorgBerekenaar ontwikkeld.  Deze samenwerking wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Social Develepment Goals 5 - Gender Equality 
Samen met WO=MEN en het Ministerie van Buitenlandse Zaken is WOMEN Inc. Coördinator op SDG doel Gender Equality van de Verenigde Naties.

Social Development Goals 10 - Reduce Inequalities 
Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken is WOMEN Inc. Coördinator op SDG doel Reduce Inequalities van de Verenigde Naties.

Partners

Aegon
Allergan
Alliander
Bernard van Leer Foundation
Bijwerkingencentrum Lareb
Coca Cola Company
Coca Cola European Partners
Durftevragen
European Heart Rhythm Association (EHRA)
Instituut Gak
Gemeente Harderwijk

Gemeente Nijmegen
GlaxoSmithKline
Goldschmeding Foundation
Jump Movement
KesselsKramer
KplusV
MeyerBergman Erfgoed Groep
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Nationale Postcode Loterij
Nederland in Dialoog
Nibud
 
Novartis Pharma BV
Nuon
Teva Nederland
VSBfonds
ZonMw

en het WOMEN Inc. Funding Mothers netwerk.

In het verleden werkte WOMEN Inc. onder andere voor en met:

Abbot Diagnostics, ABN AMRO, Accenture, Agis, Amsterdam RAI, Albeda College Rotterdam, Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid, ArboNed BV, Bornfonds, Cordaid, De Brauw Blackstone Westbroek, Delta Lloyd Foundation, Eneco, ErasmusMC, FNV, Kinderopvang Humanitas, Gemeente Amsterdam, Gemeente Capelle a/d IJssel, Gemeente Den Haag, Gemeente Emmen, Gemeente Enschede, Gemeente Doetinchem, Gemeente Eindhoven, Gemeente Roermond, Gemeente Rotterdam, HIVOS, HP, Huishoudbeurs, Loonwijzer, Mama Cash, Mezzo, Microsoft, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, NPO, Rabobank Nederland, Rotterdam Marketing, &Samhoud, Stichting Pensioenregister, Suikeroom Durfkapitaal, TNO, Turkije Instituut, UMC Utrecht en VNVA.

Partners
Foto: Rebke Klokke