Alliantie Gender & Gezondheid

De Alliantie Gender & Gezondheid is een uniek, interdisciplinair samenwerkingsverband van hoogleraren, medisch specialisten, beleidsmakers en andere zorgprofessionals. De Alliantie Gender & Gezondheid is in 2012 van start gegaan, op initiatief van WOMEN Inc. en met ondersteuning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Doel van de Alliantie Gender & Gezondheid is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en gezondheidswinst te boeken, door het verschil tussen vrouwen en mannen in gezondheidszorg te maken. Dit is niet alleen in het belang van vrouwen; door meer zorg op maat en efficiëntie in de gezondheidszorg, kan een aanzienlijke kostenbesparing voor de gehele samenleving worden geboekt.

>>> Leden van de Alliantie Gender & Gezondheid
>>> Drie pijlers van de Alliantie Gender & Gezondheid: onderzoek, onderwijs en bewustzijn.

Onderzoek: Meer onderzoek naar m/v verschillen
In gezondheidsonderzoek wordt te weinig rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Al bij fundamenteel onderzoek worden vrouwelijke proefdieren vaak uitgesloten om ‘vertekening’ van onderzoeksresultaten door bijvoorbeeld hormonale verschillen te voorkomen. Ook medicijnen zijn lange tijd uitsluitend op (jonge) mannen getest. Daarnaast maakt medisch wetenschappelijk onderzoek waaraan vrouwen wél deelnemen te vaak geen onderscheid tussen de seksen. In de dagelijkse medische praktijk kan dit, vooral bij vrouwen, resulteren in late of verkeerde diagnoses, hogere ziektelast en verkeerde behandeling, met als gevolg onnodige ziekte, oplopende zorgkosten en – in het uiterste geval – vermijdbare sterfte. Om hier verandering in te brengen is er enerzijds meer onderzoek nodig naar genderverschillen en anderzijds moet bestaande kennis over genderverschillen in de praktijk worden geïmplementeerd.

Wat doet de Alliantie Gender & Gezondheid op het gebied van onderzoek?

Kennisagenda Gender & Gezondheid
In juni 2015 heeft ZonMw namens de Alliantie Gender & Gezondheid de Kennisagenda Gender en Gezondheid uitgebracht. De Kennisagenda Gender en Gezondheid biedt een overzicht van de bestaande kennis en kennislacunes op het gebied van gender en gezondheid. Het is tot stand gebracht in samenwerking met een groot aantal experts in het zorgveld. De Kennisagenda dient als basis voor het Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid, waarmee ZonMw in 2016 van start is gegaan.

Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid
In 2016 is het Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid, gecoördineerd door ZonMw, van start gegaan. Het Nationaal Kennisprogramma is een multidisciplinair programma gericht op de gehele gezondheidszorg, met als doel om de gezondheidszorg gendersensitief te maken. Minister Schippers en Directeur-Generaal Bas van den Dungen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hun steun voor de Alliantie Gender & Gezondheid uitgesproken. Op 7 maart 2016 heeft het ministerie van VWS op het evenement van WOMEN Inc. in CORPUS Congress Centre te Oegstgeest bekend gemaakt dat zij over een periode van 4 jaar 12 miljoen euro gaan investeren in meer onderzoek naar gezondheid van vrouwen. 

Handboek vrouwspecifieke geneeskunde
In december 2013 is het Handboek vrouwspecifieke geneeskunde verschenen. Ruim veertig experts met uiteenlopende specialismen op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid beschrijven in het boek de verschillen tussen mannen en vrouwen, onder redactie van Alliantieleden prof. dr. Bart Fauser, prof. dr. Toine Lagro‐Janssen en dr. Annelies Bos. 

Onderwijs: Implementatie van kennis over m/v verschillen in onderwijs
Om te zorgen dat de bestaande kennis over gender en gezondheid doordringt tot de praktijk is het van belang dat er in onderwijs voldoende aandacht voor deze verschillen is. Gendersensitief medisch onderwijs betekent dat studenten een goed inzicht verwerven in de betekenis van sekse en gender, voor gezondheid en ziekte en dit leren toepassen in de medische praktijk. Studenten moeten kennis van sekse/gender kunnen aantonen en ook leren reflecteren op de eigen persoonlijke opvattingen en houding. Studenten moeten daarbij in staat zijn om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis (evidence based medicine) die relevant is voor dit onderwerp. Door aankomend artsen kennis over genderaspecten in de geneeskunde aan te reiken, en ook te leren toepassen, zal de medische zorg aan mannen en vrouwen verbeteren.

Wat doet de Alliantie Gender & Gezondheid op het gebied van onderwijs?

Onderwijstrajecten basisopleidingen geneeskunde en klinische psychologie
De Alliantie Gender & Gezondheid is van 2014 t/m 2016 bezig met een onderwijstraject om kennis over man-vrouw verschillen te implementeren in het medisch curriculum en curriculum van opleidingen klinische psychologie. De Alliantie Gender & Gezondheid zorgt voor deze implementatie in alle acht universitair medisch centra (UMC’s) en opleidingen klinische psychologie in Nederland via een stappenplan waarbij zowel top-down, implementatie via onderwijsdecanen en docenten, als bottom-up, implementatie via studenten, te werk wordt gegaan. Daarnaast wordt er gewerkt met gender change agents/ambassadors die elk binnen hun eigen faculteit zorg dragen voor de implementatie.

Bewustzijn: Vergroten van bewustzijn over m/v verschillen
Bij zowel professionals als bij patiënten en het brede publiek is er te weinig bewustzijn over het belang van het erkennen van verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid. Er wordt onvoldoende rekening mee gehouden in preventie, diagnose en behandeling. De Alliantie Gender & Gezondheid zet zowel professionals als patiënten en publiek in beweging, door hen op verschillende manieren met informatie te prikkelen. We delen met elk van hen kennis over m/v verschillen in de gezondheidszorg, maar doen dit op maat naar iedere doelgroep.

Wat doet de Alliantie Gender & Gezondheid om het bewustzijn rond m/v verschillen te vergroten?

Tour langs universitair medisch centra (UMC’s)
De Alliantie Gender & Gezondheid heeft op vier van de acht UMC’s in Nederland bijeenkomsten georganiseerd over uiteenlopende subonderwerpen binnen gender en gezondheid. Deze bijeenkomsten waren op zowel professionals als publiek gericht.

In mei 2014 was de aftrap van de tour langs UMC’s. Honderden vrouwen kwamen af op de talkshow over de overgang en hormonen met o.a. Alliantielid prof. dr. Bart Fauser. In september vond de tweede talkshow van de tour plaats in Radboudumc Nijmegen. Deze bestond uit een middagprogramma over gendersensitief onderwijs met o.a. Alliantielid prof. dr. Toine Lagro-Janssen en een avondprogramma over verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten met o.a. Alliantielid prof. dr. Angela Maas. In januari 2015 organiseerde de Alliantie Gender & Gezondheid een talkshow bij Erasmus MC in Rotterdam over gender en geneesmiddelen, met o.a. Alliantielid Jeanine Roeters van Lennep. De tour werd afgesloten met een drukbezochte talkshow bij VUmc in Amsterdam, in september 2015, waar zowel minister Schippers als Wouter Bos (voorzitter Raad van Bestuur VUmc) het belang van gendersensitieve gezondheidszorg onderstreepten.

Expertmeetings
Naast de tour langs UMC’s organiseert de Alliantie Gender & Gezondheid verschillende expertmeetings, waar uiteenlopende experts samenkomen om in gesprek te gaan over gender en gezondheid.

Veel aandacht in de pers en politiek
De Alliantie Gender & Gezondheid heeft in de afgelopen jaren een enorme hoeveelheid aandacht in media weten te krijgen voor gender en gezondheid. In de landelijke kranten, tijdschriften, online, op radio en televisie. Daarnaast zijn er meerdere politici die op verschillende momenten minister Schippers hebben bevraagd over de mate waarin zij investeerd in gendersensitieve gezondheidszorg.

Financieel rendement van gendersensitieve zorg aantonen
Het is van belang om het financiële rendement van gendersensitieve zorg aan te tonen, om zo marktpartijen in de gezondheidszorg te overtuigen. Welke kostenbesparing levert het bijvoorbeeld zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, maar ook de maatschappij op om de gezondheidszorg gendersensitiever te maken? De Alliantie Gender & Gezondheid werkt in dit kader aan het ontwikkelen van business cases.