Over de Coalitie Beeldvorming in de Media

WOMEN Inc. is samen met mediapartijen RTL Nederland, NPO en VICE Benelux de Coalitie ‘Beeldvorming in de Media’ in het najaar van 2017 gestart. De coalitie neemt het initiatief om de komende twee jaar stereotypering tegen te gaan en bewustzijn over vooroordelen te bevorderen. Hierbij gaat het om (on)bewuste vooroordelen over vrouwen en mannen, maar ook over leeftijd, seksuele geaardheid, etniciteit en sociaal-economische status. De coalitiepartners gaan op verschillende manieren werken aan meer inclusiviteit: zowel in berichtgeving als op organisatieniveau.

Hiervoor zullen meerdere pilots worden gestart aan de hand van de aanbevelingen die zijn gedaan in de publicatie Beperkt Zicht. Zo zal onder meer diversiteit centraal staan bij de beoordeling van kwaliteit en zullen er speciale bias-trainingen gegeven worden aan bepaalde redacties. De coalitiepartners streven hetzelfde doel na, maar geven hier op verschillende manieren invulling aan, passend bij hun eigen organisatie. De Coalitie Beeldvorming in de Media is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast RTL, NPO en VICE zullen meer mediaorganisaties van print, radio, TV en reclame nauw betrokken worden en uitgenodigd worden zich aan te sluiten bij de coalitie.

 

De coalitie heeft drie doelstellingen:

  • We willen de krachten van mediamakers bundelen door het creëren van een netwerk met sleutelfiguren uit de mediabranche die zich inzetten voor meer inclusiviteit.

  • We willen kennis uitwisselen met en bewustwording creëren bij mediamakers.

  • We willen concrete handelingsperspectieven ontwikkelen voor het creëren van bias-bewustzijn bij mediamakers. De coalitieleden nemen het initiatief om de komende twee jaar – september 2017 tot en met juni 2019 – tezamen actiepunten te formuleren die kunnen worden ingezet om stereotiepe beeldvorming tegen te gaan en bias-bewustzijn onder mediamakers te bevorderen. 

 

Wat doet de Coalitie:

De coalitie komt 2 keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de pilots en verschillende trajecten te bespreken. Wat werkt wel en wat niet? Wat kom je tegen in het proces?

Daarnaast organiseert WOMEN Inc. het volgende:

  • Drie expertmeetings voor een specifiek vraagstuk van de coalitieleden

  • Twee themabijeenkomsten voor mediamakers waarin we ons verdiepen in de effecten van stereotiepe beeldvorming.

  • Twee masterclasses voor mediamakers om bewustwording te creëren over de rol van mediamakers in beeldvorming en handelingsperspectieven te bieden.

  • Ontwikkelen en bijhouden van de Kennisbank Beeldvorming in de Media.

 

Interesse?

Werk jij in de mediabranche en zet je je graag in voor meer diversiteit en inclusiviteit? Wij nodigen alle mediapartijen uit om zich aan te sluiten bij de Coalitie Beeldvorming in de Media. Mocht je hier interesse in hebben of meer willen weten over de Coalitie, dan kan je contact opnemen met de programmacoördinator Elze Ghijsen.

 

Over de Kennisbank          Aan de slag!

Stereotypen ontkracht          Wat is beeldvorming en stereotypering?