Delen

Vrouwen in besluitvormende posities

Vrouwen zijn in Nederland ondervertegenwoordigd in besluitvormende posities in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Hoe staat het met vrouwen in besluitvormende posities?

Volgens de Gender Equality Index (2020) scoort Nederland van alle domeinen die zijn onderzocht het slechtst op de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende posities. Nederland is sinds 2010 5 plekken gedaald op de EU-ranglijst als het gaat om het aandeel vrouwen in besluitvormende posities. Aandacht voor de vertegenwoordiging van vrouwen op besluitvormende posities in Nederland is dan ook essentieel.

Van de grootste 250 Nederlandse bedrijven is 22,8% van de rvb en 29% van de rvc vrouw. Binnen de universiteiten is 25,7% van de hoogleraren vrouw en het Nederlandse kabinet bestaat voor 39% uit vrouwen. Bij de 100 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland is slechts 14% van de CEO’s (algemeen directeuren) vrouw.

Ongeveer een derde (33,2%) van de raad van commissarissen (RvC)  in de top van het Nederlandse bedrijfsleven is vrouw. Daarnaast is van de raad van bestuur (rvb) minder dan1 op de 7 (13,6%)  vrouw. In 2020 ging driekwart van de nieuwe bestuursfuncties naar een man. Op 4 bestuursbenoemingen is 1 daarvan een vrouw. Grote bedrijven benoemen dus ook niet genoeg vrouwen in bestuursfuncties als een positie vrij komt, om het scheve aantal vrouwen en mannen recht te trekken.

In de politiek moet op alle lagen gekeken worden naar verbetering. Niet alleen de instroom van vrouwen in de politiek (van lokaal niveau tot landelijk) is lager dan die van mannen, ook zijn de politieke carrières van vrouwen gemiddeld korter én stromen ze minder snel door naar bestuurlijke functies zoals wethouder, burgemeester en gedeputeerde.

Het vrouwenquotum

Tot dusver hebben wettelijke streefcijfers in het bedrijfsleven weinig tot geen effect gehad. Zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer is meer dan 90 procent van de bedrijven er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aan de top te realiseren. Gelukkig stemde de Tweede Kamer in december 2019 voor het zogeheten ‘ingroeiquotum’ voor vrouwen in de Raad van Commissarissen van grote bedrijven, op advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Dit quotum is een belangrijke eerste stap. Om ervoor te zorgen dat ook in politiek, overheid, wetenschap en andere lagen van het bedrijfsleven meer vrouwen besluitvormende posities bekleden zijn ook hier dwingende en stimulerende maatregelen nodig vanuit de overheid.

Een quotum alleen is echter niet voldoende. In lijn met het advies van de SER ’Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ is een integrale aanpak nodig met meerdere maatregelen om een inclusieve bedrijfscultuur te realiseren. Dit is een voorwaarde voor de instroom, behoud en doorstroom van diverser talent naar de subtop en top. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Voor werkgevers is het van groot belang dat de overheid actief de voorwaarden voor inclusief werkgeverschap stimuleert. Dit kan onder meer door een ondersteunende infrastructuur aan bedrijven te bieden in samenwerking met relevante partners.

Stem Gendergelijkheid

WOMEN Inc. komt in actie tegen de onderrepresentatie van vrouwen in besluitvormende posities. Wij hebben 6 punten opgesteld om gendergelijkheid in Nederland te bevorderen en roepen we alle politieke partijen op om deze punten in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 op te nemen.Punt 5 van ons puntenplan stelt dat evenveel vrouwen als mannen besluitvormende posities moeten kunnen bekleden. De overheid speelt hier een grote rol in. Wet- en regelgeving kan een grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Lees ons 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’!