Delen

De rol van de overheid bij gendergelijkheid

Nederlandse wet- en regelgeving kan een grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Huidig en nieuw beleid houdt hierdoor onbedoeld ongelijkheid in stand.

Hoe kan beleid ongelijkheid in stand houden?

Het beleid van de overheid heeft veel invloed op de keuzes die mensen kunnen maken en kan zo ook (onbedoeld) ongelijkheid creëren of in stand houden. Bijvoorbeeld doordat voorzieningen voor werkende ouders zoals verlofregelingen, schooltijden en kinderopvang afgestemd zijn op het anderhalfverdienersmodel. Zo houdt deze ‘deeltijdklem’ de ongelijke werk-zorgverdeling tussen vrouwen en mannen in stand. Of door bij de aanpak van geweld geen gendercomponent mee te nemen wat ten koste gaat van adequate bescherming van slachtoffers. Ook zijn sinds 2011 alle vormen van anticonceptie uit het basispakket gehaald, waardoor de overheid de financiële lasten van anticonceptie bij vrouwen neerlegt. Van alle mensen die anticonceptie gebruiken is 96% vrouw en 4% man. We roepen de overheid op om daarom de kwaliteitseis ‘Effecten op gendergelijkheid’ toe te passen en al haar staand en nieuw beleid te toetsen op hoe dit uitpakt voor zowel vrouwen als mannen. Hiermee geeft Nederland direct invulling aan SDG 5.

De rol van de overheid als werkgever

De overheid moet een voorbeeldrol pakken als opdracht- en werkgever en als investeerder. Bijvoorbeeld door voorwaarden te stellen bij het doen van aanbestedingen waarbij gendergelijkheid bij de opdrachtnemer prominent wordt meegenomen en door als voorwaarde van eigen media-uitingen te stellen dat ze vrij van stereotypen zijn. Als één van de grootste werkgevers van het land kan de overheid een voorbeeldrol vervullen op inclusief werkgeverschap. Bij de overheid zou de loonkloof snel en volledig moeten worden gedicht en de doorstroom van vrouwen naar de top worden gestimuleerd.

Een visie voor de lange termijn

De overheid heeft een ambitieuze, lange termijn visie nodig op gendergelijkheid met meetbare doelstellingen en voldoende budget. Het huidige budget van 14 miljoen euro per jaar voor gender én LHBTI-gelijkheid is te krap. Gendergelijkheid moet worden belegd bij een apart ministerie van kansengelijkheid of anderszins goed belegd zijn bij alle ministeries.

Mee eens? Onderteken ons 6-puntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’!

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Kennis
  • Werk
  • Financiën
  • ...

De loonkloof in Nederland

  • Kennis
  • ...

Vrouwen in Den Haag

  • Kennis
  • ...

Vrouwenkiesrecht in Nederland

Bekijk meer