Snelle invoering geboorteverlof essentieel

Reactie women inc wieg verlof vaders

Redactie WOMEN Inc.

 

WOMEN Inc. ziet het voornemen van minister Koolmees om het geboorteverlof uit te breiden als een belangrijke stap in de goede richting. Het plan is dat partners van moeders vanaf 2019 vijf dagen betaald verlof krijgen en vanaf 2020 recht hebben op nog eens vijf weken verlof (70% betaald). WOMEN Inc. heeft vijf belangrijke aandachtspunten met minister Koolmees gedeeld om ervoor te zorgen dat het verlof toegankelijk is voor alle vaders en partners van Nederland én om grotere sociale gelijkheid in de samenleving te voorkomen.

 

Langer verlof is noodzakelijk voor mannen én vrouwen

De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is cruciaal voor het creëren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen en noodzakelijk om arbeid en zorg goed te kunnen combineren. Want hoe stellen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind werk en zorg verdelen, is enorm bepalend voor de verdeling op de lange termijn. Anno 2018 lopen we met 2 dagen betaald verlof voor vaders en partners internationaal ook erg achter. De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen ligt vooral bij vrouwen en met het extreem korte verlof bevestigt en stimuleert de Nederlandse overheid deze ouderwetse rolpatronen. De WIEG is een eerste stap om vaders meer te betrekken in de zorg voor kinderen en moeders meer ruimte te geven voor betaalde arbeid en moet zo snel mogelijk worden ingevoerd.

 

Vijf aandachtspunten voor minister Koolmees:

1. Stimuleer opname en solo-care

Solo-care van vaders en partners is cruciaal om betrokkenheid bij zorg en opvoeding te vergroten. Juist door een tijdje alleen te zorgen voor het pasgeboren kind kunnen rolpatronen in huis veranderen. Solo-care vergroot het zelfvertrouwen van vaders en partners en zorgt ervoor dat ze niet langer assistent zijn van de moeder. Bovendien helpt solo-care vrouwen terug te keren naar de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere Europese landen, gaan kinderen in Nederland het jongst naar de kinderopvang. Het is belangrijk dat partners worden gestimuleerd om hun verlof juist ná het verlof van moeders op te nemen zodat een kind langer thuis kan zijn bij een primaire verzorger. 

  • Zorg voor een ondersteunende campagne waarin je de voordelen van opname van het verlof en solo-care uitlegt.
  • Regel solocare in het wetsvoorstel door de opname van de 5 weken mogelijk te maken 10 weken na geboorte.

 

2. Vergeet vaders met lage sociaaleconomische status niet

Onderzoek laat een verband zien tussen betrokken vaderschap en het sociale, cognitieve en emotionele succes van kinderen op latere leeftijd. Jonge kinderen van alle sociale milieus moeten vanaf hun geboorte alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot hun volle potentieel. Waak voor een (nog grotere) tweedeling tussen gezinnen met hoge inkomens en lage inkomens die onstaat als gezinnen met lagere inkomens niet in staat blijken om het gat van 30% te dichten. Juist deze groep moet ook in staat worden gesteld om het verlof op te nemen.

  • Zorg dat vaders door de 70% vergoeding van de vijf weken geboorteverlof nooit onder het minimumloon komen.

 

3. Zorg voor een cultuuromslag op de werkvloer

Het wetsvoorstel voor uitbreiding partnerverlof is een belangrijke stap, maar er is ook een cultuuromslag nodig op de werkvloer waardoor de opname van het verlof vanzelfsprekend wordt. Het gesprek tussen partners, maar ook met tussen werknemers en werkgevers is hierbij zeer belangrijk.

  • Investeer in deze cultuuromslag door een campagne die aansluit op de leefwereld van medewerkers en werkgevers.

 

4. Monitor de opname van het verlof

Goede monitoring van de opname zorgt ervoor dat er bij de evaluatie interventies kunnen worden ontwikkeld om het verlof voor alle vaders aantrekkelijker te maken. Ook kunnen er dan eventueel aanpassingen gedaan worden in het beleid. In de WIEG ligt de financiële verantwoordelijkheid nu bij werkgevers. WOMEN Inc. zou graag zien dat dit in de toekomst de verantwoordelijkheid van de overheid wordt, overeenkomstig met het SER-advies. Wij raden ook aan dat in de evaluatie wordt bekeken in welke weken na de geboorte partners hun verlof opnemen, hoeveel weken zij opnemen en wie het wel en niet opnemen. Zo wordt inzichtelijk in hoeverre vaders dit verlof opnemen, of er sprake van solo-care is en ook welke groepen het verlof wel of juist niet opnemen. Momenteel zien we bijvoorbeeld dat vooral hoogopgeleide vaders onbetaald verlof opnemen rond de geboorte van hun kind.

  • Zorg dat de opname uitgebreid gemonitord wordt en rapporteer hierover.
  • Ga bij de evaluatie van de WIEG of een andere financieringsvorm mogelijk is.

 

5. Voer het verlof zo snel mogelijk in

Wellicht wel het belangrijkste punt, (aanstaande) ouders in Nederland hebben lang genoeg gewacht op dit verlof. Er is een duidelijke belofte gemaakt in het regeerakkoord aan de ouders van 2019 en 2020 en daarna. Die belofte moet de regering nakomen. Zorg daarom dat er geen onnodige vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel komt!

 

WOMEN Inc. zet zich al jaren in voor langer verlof > bekijk hoe!