Delen

Reactie op SER-advies 'Diversiteit in de top, tijd voor versnelling'

Op 3 december stemt de Tweede Kamer over het vrouwenquotum. WOMEN Inc. stuurde een brief met haar reactie op het SER-advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ naar de verantwoordelijke ministers mevrouw van Engelshoven en de heer Koolmees.

Geachte mevrouw Van Engelshoven en de heer Koolmees,

Op 20 september heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op uw aanvraag het advies ‘Diversiteit aan de top, tijd voor versnelling’ vastgesteld. WOMEN Inc, het vrouwennetwerk dat zich inzet voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, vraagt u het SER-advies integraal over te nemen. De voorgestelde aanpak met stevigere maatregelen, waaronder het wettelijk verplichte ‘ingroeiquotum’, is volgens WOMEN Inc. een belangrijke stap naar een Nederland waar het voor je kansen op de arbeidsmarkt niet uitmaakt of je als meisje of als jongen geboren bent. Het quotum is een eerste stap, waar het echter niet bij mag blijven: een brede aanpak op inclusiviteit en het benutten van talent door de overheid is maatschappelijk noodzakelijk en zou op korte termijn moeten worden opgezet.

Benut talent

De constatering van de SER is kraakhelder: het tempo waarmee diversiteit in de top van het bedrijfsleven en delen van de publieke sector toeneemt ligt veel te laag. Zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer is meer dan 90 procent van de bedrijven er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aan de top te realiseren.¹ Het recent gepubliceerde SCP-rapport Arbeidsmarkt in kaart² laat zien dat het verhogen van het aantal vrouwen op hoge functies geen prioriteit heeft bij werkgevers. Met andere woorden: met het huidige beleid ervaart het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende de prikkel om werk te maken van meer vrouwen aan de top. In Nederland laten we daardoor onnodig veel talent verloren gaan. Door het SER-advies over te nemen kiest de overheid voor het beter benutten van talent, en daarmee een kwalitatief betere bestuurscultuur in Nederland.

Breed probleem vraagt een brede aanpak

De discussie over diversiteit in de top van het bedrijfsleven beperkt zich vaak tot de invoering van een quotum. WOMEN Inc. onderstreept de constatering van de SER dat deze discussie te smal is. Het brede maatschappelijke vraagstuk van inclusiviteit vraagt een brede aanpak. WOMEN Inc. ondersteunt organisaties bij het bereiken van inclusief werkgeverschap. Om bij bedrijven inclusief werkgeverschap te stimuleren zien wij ook de noodzaak van een integrale en proactieve visie van de overheid op gender, zorg en werk. Wij willen u daarom vragen om in uw reactie op het SER-advies aandacht te hebben voor de SER-oproep om met een integraal pakket aan maatregelen te komen die de arbeidspositie van de vrouw verbetert. Wij gaan graag met u in gesprek om onze visie en kennis op dit vlak met u te delen, zodat u de reeds bestaande infrastructuur goed kunt benutten.

Vriendelijke groet,
Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.,

 

1 Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2019 (Commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur toezicht: Sept 2019)
2 Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 2 (Sociaal Cultureel Planbureau: oktober 2019)

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • ...

Aantal vrouwen aan de top groeit langzaam

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Emancipatie weer in de lift?

 • Actueel
 • Werk
 • ...

EU vooruitstrevender dan Nederland in het faciliteren van de combinatie werk en zorg

Bekijk meer