Delen

Historische doorbraak: vrouwenquotum een feit

Op dinsdag 28 september is het ingroeiquotum waarin vaststaat dat besturen van beursgenoteerde bedrijven voor minimaal een derde uit vrouwen moeten bestaan goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het quotum is een historische doorbraak om het aantal vrouwen in besluitvormende posities te laten toenemen. Het is voor het eerst dat de overheid een bindend quotum inzet om meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen in besluitvormende posities te creëren. Slechts 1 op de 5 topbestuurders van de 500 grootste bedrijven in Nederland is vrouw. Op Europees niveau bungelt Nederland al jaren onderaan de lijstjes.

Mooie eerste stap, maar nog veel te doen

Hoewel het ingroeiquotum een belangrijke stap is richting een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in besluitvormende posities, is een brede integrale aanpak nodig. De aandacht moet zich niet alleen richten op de top van het bedrijfsleven, maar ook op de kweekvijver. Deze subtop moet divers van samenstelling zijn, zodat deze groep mensen in de positie komt om door te stromen naar de top. Verder is het nodig om aandacht te hebben voor de verschillende factoren die spelen tijdens de levensloop van vrouwen en mannen en die hun positie op de arbeidsmarkt beïnvloeden, zoals het krijgen van kinderen. Dit vraagt om maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van vrouwen, zoals investeren in kinderopvang en het dichten van de loonkloof. 

Nieuw kabinet moet de lijn doortrekken

Inclusief werkgeverschap is een voorwaarde voor instroom, behoud en doorstroom van diverser talent naar besluitvormende posities. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Met de invoering van het quotum worden grote naamloze en besloten vennootschappen ook verplicht om streefcijfers op te stellen voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Hier moet voldoende aandacht aan worden besteed. Tot dusver hebben wettelijke streefcijfers in het bedrijfsleven weinig tot geen effect gehad. Zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer is meer dan 90 procent van de bedrijven er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in besluitvormende posities te realiseren. 

Emma Lok, directeur strategie & communicatie

Dit bindende quotum is een historische doorbraak voor meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het is nu van belang dat een nieuw kabinet de lijn doortrekt en met een brede, integrale aanpak komt. Voor werkgevers is het van groot belang dat de overheid actief de voorwaarden voor inclusief werkgeverschap stimuleert en faciliteert zodat dat de norm wordt’’.

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
  • Actueel
  • Media
  • ...

Hé mediamaker, let op je woorden!

  • Actueel
  • Gezondheid
  • Media
  • ...

FemCity en WOMEN Inc. in Pakhuis De Zwijger

  • Actueel
  • ...

Prinsjesdag 2021

Bekijk meer