Delen

Check op stemgedrag

Ons Gendergelijkheid Stemadvies is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. In deze verkiezingsprogramma’s staan de standpunten van de verschillende partijen. Het is goed om niet alleen te luisteren naar wat politieke partijen beloven, maar ook te kijken naar hun daden. Want hoe hebben zij hun standpunten de afgelopen jaren in praktijk gebracht?

Wij hebben gekeken naar het stemgedrag van de politieke partijen uit ons Stemadvies. We zetten twaalf moties en amendementen die bijdragen aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen en aansluiten bij ons 7 puntenplan voor Gendergelijkheid voor je op een rij.

Wat zijn moties en amendementen?

Kamerleden in de Tweede Kamer kunnen moties en amendementen indienen om zo invloed uit te oefenen op beleid en standpunten van de regering. Een motie is een officieel voorstel waarover gestemd moet worden. Kamerleden kunnen voor, tegen of blanco stemmen. Moties kunnen over allerlei onderwerpen gaan, van beleidskwesties tot het uiten van zorgen of wensen.

Amendementen zijn wijzigingsvoorstellen die Kamerleden kunnen indienen tijdens de behandeling van wetsvoorstellen. Ze worden gebruikt om specifieke veranderingen aan te brengen in de tekst van een wetsvoorstel. Net als moties worden amendementen in stemming gebracht, en als ze de steun van de meerderheid krijgen, worden de voorgestelde wijzigingen officieel aangebracht in het wetsvoorstel.

 

*We hebben moties gekozen die over diverse onderwerpen gaan die bijdragen aan gendergelijkheid. We kunnen hierin niet volledig zijn. Laat het ons weten als je een belangrijke motie mist!

1. Gratis anticonceptie

Deze motie verzoekt de regering anticonceptie gratis ter beschikking te stellen aan vrouwen dan wel op te nemen in het basispakket.

2. Onderzoek om ouderschapsverlof 100% door te betalen

Deze motie verzoekt de regering om te onderzoeken of de loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof verhoogd kan worden naar 100%, zodat dit ook toegankelijk wordt voor lagere inkomensgroepen. 

3. Plan van aanpak voor afschaffen toeslagen

In de context van de hervorming van de kinderopvang, verzoekt deze motie de regering een plan van aanpak met concrete acties en uitvoerbare scenario’s voor te bereiden om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben. 

4. Geweld tegen vrouwen tegengaan

Deze motie verzoekt de regering om het tegengaan van geweld tegen vrouwen in alle verschillende vormen onderdeel te maken van beleid, met nadrukkelijke focus op (h)erkenning van de fundamentele problemen en de bestrijding en preventie hiervan, en dit op te pakken in nadrukkelijke samenwerking met organisaties als WOMEN Inc., Atria en het Clara Wichmann Instituut. 

5. Motie voor de financiering van onderzoek naar gender en gezondheid

In deze motie wordt de regering verzocht een voorstel op te stellen voor financiering van voortzetting van het programma Gender en Gezondheid, een deelprogramma gender en ggz en een programma voor vrouwspecifieke aandoeningen. 

6. Wachtlijsten voor transgenderzorg terugdringen

Deze motie geeft aan dat de regering zou moeten onderzoeken hoe er meer transgender klinieken kunnen komen om de wachtlijsten voor transgenderzorg terug te dringen. 

7. Actie nodig om de loonkloof aan te pakken

Deze motie doet geen verzoek aan de regering, maar spreekt uit dat het hardnekkige probleem van ongelijke beloning actie behoeft, om te verzekeren dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk betalen.

8. Verplichte rapportage van de gendertoets

Deze motie moet ervoor zorgen dat de zogenaamde gendertoets beter wordt toegepast. Dit wordt gedaan door de regering te verzoeken om de rapportage van de gendertoets bij beleid en regelgeving te verplichten. Met de gendertoets wordt bij beleid of wet- en regelgeving nagegaan hoe het bijdraagt aan de verkleining van de bestaande ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in al hun diversiteit of hoe wordt gewaarborgd dat de huidige mate van gelijkheid tussen vrouwen en mannen niet afneemt.

9. Evenveel vrouwen als mannen in het kabinet

Met deze motie wordt geen verzoek aan de regering gedaan maar uitgesproken uit dat de Tweede Kamer van mening is dat een divers kabinet over meer gaat dan alleen gender, en dat evenredige vertegenwoordiging op basis van gender (x/m/v) een eerstvolgende stap is. Voorstemmers spreken daarmee expliciet uit dat in het nieuwe kabinet evenveel vrouwen als mannen als bewindspersonen plaats dienen te nemen. 

10. Kinderopvangtoeslag

Dit amendement beoogt (naast een verhoging van het minimumloon) ook de kinderopvangtoeslag te verhogen, om daarmee middeninkomens verder te ondersteunen. Dit amendement maakt in 2024 250 miljoen beschikbaar en 508 miljoen euro structureel beschikbaar zodat de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen beter aansluit bij de daadwerkelijke kosten voor kinderopvang die zij maken. Op termijn wordt toegewerkt naar tariefregulering middels (bijna) gratis kinderopvang, waar het Kabinet al onderzoek naar doet.

11. Aandacht voor relationele en seksuele vorming in het onderwijs

Deze motie verzoekt de regering in overleg met de regeringscommissaris en partijen uit het onderwijs een onderzoek te doen naar een doorlopende leerlijn voor relationele en seksuele vorming, van de basisschool tot het voortgezet onderwijs, die passend is bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en jongeren.

12. Verplichte gendertoets bij coronaherstelplannen

De indieners van deze motie verzoeken de regering om conform Europese regels het perspectief van gendergelijkheid en gelijke kansen nadrukkelijk mee te nemen in de planning, uitvoering en evaluatie van de nationale corona herstelplannen.

 

Gerelateerde artikelen

Bekijk meer
 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Stemadvies van WOMEN Inc.

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Puntenplan voor gendergelijkheid

 • Actueel
 • Werk
 • Gezondheid
 • Financiën
 • Media
 • ...

Goed voorbereid naar de stembus

Bekijk meer