Feiten en voorbeelden gender en gezondheid

Lees hier de belangrijkste feiten en voorbeelden rond het onderwerp gender en gezondheid.

‘Men die quicker, but women get sicker’
Hoewel vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, brengen zij minder jaren in goede ervaren gezondheid door. De levensverwachting voor vrouwen is 83 jaar en voor mannen 79,4 jaar, maar de gezonde levensverwachting voor vrouwen is 63,5, terwijl dit voor mannen op 64,6 jaar ligt. Het verschil in levensverwachting zonder chronische ziekten, is zelfs bijna zeven jaar in het voordeel van mannen. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Ongelijke gezondheidskansen voor vrouwen
Vrouwen betalen even veel voor gezondheidszorg als mannen, in de vorm van belastingen en aan hun zorgverzekeraar, maar ze krijgen niet dezelfde behandeling in de gezondheidszorg en gelijke gezondheidskansen. Vrouwen worden niet evenredig gerepresenteerd in onderzoek, en diagnose en behandeling vindt niet op maat plaats, maar naar mannelijke norm.

Zorguitgaven voor vrouwen 9,2 miljard hoger dan voor mannen
De gemiddelde ziektekosten voor vrouwen liggen 23% hoger dan voor mannen. In 2011 werd van de totale uitgaven 44,8% besteed aan mannen en 55,2% aan vrouwen. (Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM)

Vrouwen rapporteren een slechtere gezondheid
Mannen zijn gemiddeld positiever over hun gezondheidstoestand dan vrouwen. In de periode 2011-2013 beoordeelde bijna 83% van de mannen en ruim 78% van de vrouwen hun gezondheidstoestand als ‘(zeer) goed’. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Vrouwen kampen vaker met een lichamelijke beperking
Ruim 15% van de vrouwen en 10% van de mannen meldde in de periode 2011-2013 een beperking in horen, zien en/of bewegen te hebben. Vrouwen hebben ruim twee maal vaker een bewegingsbeperking dan mannen (9,9% tegenover 4,6%). (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Meer ziekenhuisopnamen onder vrouwen
Het aantal ziekenhuisopnamen is onder vrouwen ruim 20% hoger dan onder mannen. Als opnamen in verband met zwangerschap, bevalling en kraambed hiervan afgaan, is dit percentage nog steeds 10% hoger. Boven de 60 jaar worden er juist meer mannen in het ziekenhuis opgenomen, vooral in verband met kanker en hartvaatziekten. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Meer bezoek aan huisarts door vrouwen
Vrouwen komen voor bijna alle aandoeningen vaker bij de huisarts. 83% van de vrouwen bezoekt de huisarts minstens één keer per jaar (gemiddeld 6,1 contacten), tegenover 72% van de mannen (gemiddeld 4,7 huisartscontacten). (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Meer langdurige aandoeningen bij vrouwen
Ruim 41% van de mannen zegt minimaal één langdurige aandoening te hebben, tegenover ruim 53% van de vrouwen. Hoe ouder men is, hoe vaker men twee of meer langdurige aandoeningen meldt. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Meer gebruik en bijwerkingen van geneesmiddelen bij vrouwen
Vrouwen gebruiken meer, langduriger en meer verschillende medicijnen. In 2012 is aan 61% van de mannen en 74% van de vrouwen een of meer geneesmiddelen verstrekt (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS). Vrouwen hebben 60% meer kans op bijwerkingen (Zopf 2008). Acht van de tien geneesmiddelen die tussen 1997 en 2000 in de Verenigde Staten van de markt zijn gehaald, lieten grotere risico’s bij vrouwen zien (Heinrich e.a. 2001). Een van de meest risicovolle bijwerkingen, namelijk een levensbedreigende hartritmestoornis (Torsade de Pointes), komt vooral bij vrouwen voor: driekwart van de gevallen treft een vrouw (Makkar e.a., 1993).

Vrouwen zijn psychisch minder gezond dan mannen
13% van de vrouwen tegenover 9% van de mannen van 12 jaar en ouder is psychisch ongezond. Er worden tien keer zoveel vrouwen behandeld voor een eetstoornis dan mannen. Depressie en angststoornissen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Misbruik en afhankelijkheid van alcohol en drugs, en gedragsstoornissen zoals adhd komen juist meer bij mannen voor. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Maatschappelijke participatie van vrouwen onder druk
In 2014 werkten 396.000 vrouwen niet vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid tegenover 242.000 mannen (Emancipatiemonitor 2014). Dat vrouwen vaker last hebben van beperkingen en een minder goede gezondheid rapporteren, heeft een negatief effect op hun (arbeids)participatie.

Vrouwen lijden veel meer aan migraine en ernstige hoofdpijn
18,4% van vrouwen tegenover 8,8% van mannen heeft last van migraine of ernstige hoofdpijn. Tussen de pubertijd en menopauze komt migraine driemaal zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen in dezelfde leeftijd. (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS)

Meer sterfte door hart- en vaatziekten onder vrouwen
Bij 54 procent van de gevallen van een hartinfarct bij vrouwen, wordt deze gemist doordat de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen vaak anders zijn dan bij mannen. Vooral bij jonge vrouwen geeft een hartaanval vaak geen klachten van druk op de borst. (Canto e.a. 2007)

Het overgrote deel van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw
Het merendeel van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw. Dit blijkt uit diverse bronnen. Uit een studie van Ferwerda blijkt dat slachtoffers van huiselijk geweld in 83,8% van het vrouwelijk geslacht is. Ook wanneer gekeken wordt naar de verschillende soorten huiselijk geweld, blijken vrouwen telkens sterk oververtegenwoordigd. Het hoogste percentage vrouwelijke slachtoffers is terug te vinden bij lichamelijk huiselijk geweld (87,1%) (Ferwerda, 2007). Volgens de politiecijfers uit 2012 was 75% van de slachtoffers van huiselijk geweld vrouw (Emancipatiemonitor 2014 SCP/CBS). Ervaring met huiselijk geweld heeft voor slachtoffers ernstige psychische en fysieke consequenties (Campbell 2002, WHO 2013).

Vrouwen lijden verreweg het meest aan onverklaarde klachten
70-90% van de zorggebruikers met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw (Nimnuan e.a. 2001). Een opvallend hoog percentage van vrouwen met onverklaarde klachten heeft te maken gehad met seksueel misbruik (Green e.a. 1999, Wessely e.a. 1999).

Vrouwen sterven sneller aan een eerste beroerte dan mannen
Vrouwen in Nederland hebben een 13% hogere kans dan mannen om binnen één maand na het optreden van een eerste beroerte te overlijden (Vaartjes e.a. 2009).

Vrouwspecifieke aandoeningen zorgen voor aanzienlijk minder kwaliteit van leven
Menstruatie- en overgangsklachten van vrouwen worden onvoldoende herkend en serieus genomen. Ten minste 10% van alle vrouwen heeft een aandoening van de baarmoeder of eierstokken door een verstoring van de hormonale balans. Bekkenbodemproblemen komen bij meer dan 70% van de vrouwen tussen 45 en 85 jaar voor (Fauser e.a. 2013). Op basis van internationale studies wordt geschat dat in Nederland 10 tot 15% van de vrouwen leidt aan ernstige pijn bij de gemeenschap en chronische pijn aan de vulva (Danielsson e.a. 2003, Harlow e.a. 2003). Deze klachten lijden vaak tot een aanzienlijke vermindering van de kwaliteit van het leven.

Internationaal gezien loopt Nederland achter
Nederland kan nog veel leren van alle internationale initiatieven en good practices rondom gender en gezondheid. Op vele vlakken lopen we hier nu op achter, terwijl de Alliantie Gender & Gezondheid qua agendering juist bij internationale congressen vaak genoemd wordt als uniek initiatief. Vooraanstaande universiteiten (Charité Berlijn, Karolinska Instituut Stockholm) hebben centra voor Gender in Medicine opgericht, belangrijke internationale tijdschriften wijden speciale edities aan dit thema en het aantal wetenschappelijke artikelen en handboeken over dit onderwerp neemt in snel tempo toe. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft ‘women’s health’ formeel tot ‘urgent priority’ benoemd. In Amerika heeft het U.S. Department of Health and Human Services aanbevelingen gedaan om bij onderzoek, behandeling en nieuwe technologieën meer aandacht te besteden aan sekse en gender. Het EU/US Gendered Innovations project informeert wetenschappers over het belang van man-vrouw-verschillen in onderzoek. In Europa loopt EUGenMed (European Gender Medicine Project); een project waarbij een groep stakeholders gezamenlijk een innovatieve roadmap ontwikkelt om sekse en gender in biomedisch en gezondheidsonderzoek te implementeren.