Onderteken de petitie:

    

Vrouwen zijn in Nederland ondervertegenwoordigd in topfuncties in onder meer politiek, wetenschap en bedrijfsleven. Slechts 1 op de 5 van de topbestuurders van de grootste 500 Nederlandse bedrijven is vrouw. Ook binnen de universiteiten is slechts 1 op de 5 vrouwen hoogleraar en het Nederlandse parlement bestaat maar voor een derde uit vrouwen. Niet alleen de instroom van vrouwen in de politiek (van lokaal niveau tot landelijk) is lager dan die van mannen, ook zijn de politieke carrières van vrouwen gemiddeld korter én stromen ze minder snel door naar bestuurlijke functies zoals wethouder, burgemeester en gedeputeerde. Er moet in de politiek dus op alle lagen gekeken worden naar verbetering. Zo zou de formateur van het volgende kabinet een quotum mee moeten krijgen voor een vrouw-manverhouding van 40-60%.

Tot dusver hebben wettelijke streefcijfers in het bedrijfsleven weinig tot geen effect gehad. Zes jaar na de invoering van het wettelijk streefcijfer is meer dan 90 procent van de bedrijven er niet in geslaagd een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen aan de top te realiseren. Een bindend quotum is dan ook nodig om het aandeel vrouwen aan de top versneld te laten stijgen. Het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) voor een zogeheten ‘ingroeiquotum’ voor vrouwen in de RvC’s van grote bedrijven is hierin een belangrijke eerste stap evenals de transparantieverplichting voor andere bedrijven over hun diversiteitsbeleid. Om ervoor te zorgen dat ook in politiek, overheid, wetenschap en andere lagen van het bedrijfsleven meer vrouwen besluitvormende posities bekleden zijn ook hier dwingende en stimulerende maatregelen nodig vanuit de overheid.

Een quotum alleen is echter niet voldoende. In lijn met het advies van de SER ’Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ is een integrale aanpak nodig met meerdere maatregelen om een inclusieve bedrijfscultuur te realiseren. Dit is een voorwaarde voor de instroom, behoud en doorstroom van diverser talent naar de subtop en top. Een inclusieve werkgever zet actief in op thema’s als sociale veiligheid en (onbewuste) discriminatie, waardering, toegankelijkheid en duurzame inzetbaarheid. Voor werkgevers is het van groot belang dat de overheid actief de voorwaarden voor inclusief werkgeverschap stimuleert. Dit kan onder meer door een ondersteunende infrastructuur aan bedrijven te bieden in samenwerking met relevante partners.

Lees de andere punten: