Onderteken de petitie:

    

Van jongs af aan worden meisjes en jongens overspoeld met stereotiepe beelden via televisie, (school)boeken, films, tijdschriften en reclame. Stereotypen bevestigen bestaande vooroordelen over hoe meisjes en jongens zich horen te gedragen en waar ze goed in zouden moeten zijn. Het probleem is niet dat stereotypen niet waar zijn, maar dat ze één verhaal tot het enige verhaal maken. Dit gaat ten koste van het potentieel en de kansen van de meisjes en jongens van nu, bijvoorbeeld als het gaat om studie- en loopbaankeuzes. Omdat meisjes nu kiezen minder vaak voor een technische opleiding en jongens minder vaak voor een zorgopleiding zijn er weinig vrouwen werkzaam in technische beroepen, terwijl mannen zijn ondervertegenwoordigd in de zorg.

Recent onderzoek naar alle Nederlands en wiskundeboeken voor de brugklas laat zien dat veel personages in schoolboeken stereotiepe weergaven zijn. Vrouwen worden bijvoorbeeld vaker dan mannen afgebeeld in een ouderrol of als iemand die het huishouden doet, van alle personages met een beroep is 28% vrouw. Daarbij is er in alle gevallen waarin seksualiteit kan worden afgeleid sprake van heteroseksualiteit en zijn mensen met een niet-Westerse achtergrond ondergerepresenteerd. Daarom roepen wij de overheid op een actieve rol te spelen in het tegengaan van stereotypering in het onderwijs. Bijvoorbeeld door hierop toe te zien bij curriculumherzieningen in het onderwijs, door schoolboeken stereotype-vrij te maken, door docenten op te leiden om meer bewust te zijn van de invloed van gender bias en door onderwijsbeleid te toetsen met de kwaliteitseis gendergelijkheid (zie punt 6).

In de media komen vrouwen beduidend minder vaak in beeld dan mannen, van alle experts is 23 procent vrouw. We roepen de overheid op om structureel te monitoren hoe vaak en op welke manier vrouwen en mannen in beeld komen in zowel oude als nieuwe media. Daarbij moet ook gekeken worden naar de representatie van mensen van kleur. Op dit moment vindt er geen systematische monitoring plaats en is dit geen thema in de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor. Het recent verschenen onderzoek ‘Representatie van mannen en vrouwen op televisie’ door het Commissariaat van de Media is hierin een goede eerste stap. Daarnaast kan de overheid reclamemakers en de Publieke Omroep stimuleren zelf een actieve rol in te nemen om media vrij te maken van (gender)stereotype beelden bijvoorbeeld door films en TV-series standaard te toetsen op stereotypering door middel van de Bechdel test en zich te laten inspireren door voorlopers in het medialandschap.

Lees de andere punten: