Wat is beeldvorming en stereotypering?

Dagelijks worden wij overspoeld met beelden die tot ons komen via televisie, beeldschermen, kranten, tijdschriften en reclame. Deze beelden filteren en categoriseren we bewust en onbewust waarmee we de wereld om ons heen leren begrijpen. Dit continue proces, waarbij je beelden waarneemt en je  daar een mening over vormt, wordt beeldvorming genoemd.

Beeldvorming beperkt zich niet tot de beelden en de verwerking ervan. Het is ook de wisselwerking tussen beelden en onze eigen opvattingen: onze opvattingen bepalen mede welke beelden we kiezen en deze beelden representeren op hun beurt onze opvattingen. Op deze manier beschrijven beelden en woorden niet alleen de werkelijkheid, ze schrijven ook voor hoe deze hoort te zijn. Beeldvorming is een onontkoombaar fenomeen. Zeker als het om stereotiepe beeldvorming gaat, is het een complex proces met ingrijpende gevolgen.

 

 

Maar vrouwen kunnen toch ook beter zorgen?

Genderstereotypen zijn breed gedragen aannames over het gedrag, de eigenschappen en  de rollen van mannen en vrouwen. Volgens deze aannames zijn typisch vrouwelijke kwaliteiten ‘lief’, ‘zorgzaam’ en ‘warm’; typisch mannelijke ‘ambitieus’, ‘assertief’ en ‘zelfstandig’. Mannen zouden daarom meer geschikt zijn om leiding te geven en vrouwen zouden beter voor de kinderen kunnen zorgen; een rolverdeling die nog steeds dominant is in Nederland.

Lees meer over stereotypen

 

Het belang van bewustwording over beeldvorming          De winst van representatieve beeldvorming

Feiten & Cijfers