Dochters van Egalia

donderdag 7 maart 2019
 
 

100 Jaar Vrouwenkiesrecht; Egalia’s Dochters

EREN EN ERVEN VAN ALETTA JACOBS

Een boek van Gerd Brantenberg, De Dochters van Egalia is een mogelijke toekomst. De geschetste toekomst is er niet, het is ook een satirisch boek over dominerende vrouwen. Toch zijn we als vrouw druk doende en moeten we het ook blijven, om recht te doen aan onze rechten.

Op 8 Maart 2019 is het Internationale Vrouwendag en dit jaar bestaat het Algemeen Kiesrecht dus 100 jaar. Of dat gevierd wordt, of moet worden betijfel ik. Toen Aletta Jacobs als arts over voldoende geld beschikte om de toenmalige ruimte voor kiesrecht op te eisen, werd door de patriarchische wetsschrijvers snel een wet gemaakt om dat haar en andere vrouwen onmogelijk te maken. Op grond van oude theologische interpretatie, kon net als nu de vrouw geweerd worden uit gelijke berechtiging. Zowel Burgelijke wetboeken als Bijbels worden naar believen herschreven om belangen en privileges van de mannen-gender niet in te perken.

Gelijke Rechten

Deze week werd met een ooit bedacht woord, een ooit bedacht legitimatie voor vrouwen kunstmige inseminatie op de helling gezet. Het woord, medisch, zou samenhangen met de verzekeringsindicatie. Uiteraard is een kinderwens vervullen met de huidige stand der techniek nooit een medische maar altijd een welzijns- en vervullingsoptie geweest. Een politieke keuze, net als de pil. Indien voor alleenstaande – en lesbische vrouwen de inseminatie niet mag, mag het voor samenwonende stellen ook niet. Deze stellen zijn niet herstelt van onvruchtbaarheid, en de alleenstaanden en lesbische stellen wel. Ook daar is geen medische, curatieve kwestie aan de orde. Het moet gewoon mogen in een veilige en hygienische setting. Dat mag ook in een goedkopere setting dan een groot medisch ziekenhuis met veel overheadkosten.

Het betreft een politieke keuze, net als de pil in het basis-pakket. De ene voorziening voorkomt kinderen en reguleert gezinsplanning, de andere (KI) voorziening laat gewenste kinderen komen. Een gezond lijf wordt in deze gediscrimineerd. De geest wordt voor het gemak en gebrek aan empathie maar geparkeerd.

Het naar believen gebruik maken van techniek en vooruitgang door machtshebbers en wetsschrijvers is pijnlijk om aan te zien en onrechtvaardig. Behalve het vrouwonvriendelijke gesaboteer van het kiesrecht van Aletta Jacobs, was er ook relatief recent de zg handelingsonbekwaamheid, die het vrouwen onmogelijk maakte een bankrekening te openen. Daarnaast werden voorbehoedsmiddelen, gezinsplannning en andere aspecten van een werkzaam leven overruled door mannen die de dienst uitmaakten in het gezin. Hetzij door ouderlingen, hetzij door dominees, door pastoors, imans, rabi’s en andere burgerlijk gehoorzamenden. Actueel is immer nog de Overheidsbudgetten die verdeeld moeten worden over genderspecifieke gezondheids- en welzijnsvraagstukken. Die zijn ongelijk verdeeld. Net als rechten op beloningen bij gelijke verrichtte arbeid.

Ongelijke Rechten en Macht

Waarom? Wie schrijft die blijft? Die bepaalt de spelregels en de bevoegdheden van de scheidsrechter, met nadruk op rechter?

Er zijn privileges en belangen mee gemoeid, net als macht en het genot van die autonomie om een dictaat of decreet uit te vaardigen. Het is gemakkelijk en heeft ook resultaat. Met de nadruk op ook. Andere manieren hebben ook resultaat. Met de nadruk op manieren.

Dat er nog geen straf staat op opgelijk belonen, zoals dat in Ijsland wel wettelijk is geregeld met navenant signaal en handhavingsinstrument, is een keuze. De politieke macht in Nederland en elder vertraagt en saboteert dit proces.

En wat is de geschiedenis van beloningsstructuren?

Ooit was de Span of Control een kleine gemeenschap met delen als maat en structuur. Gunning, dankbaarheid en viering leidde tot ongelijkheid voor degene die op het schild werd gehesen, het meer krijgen, en het genoeg voor de rest. We zien het met voetbal uit de hand lopen en niet zo’n klein beetje. De ruilhandel ontstond en waardebepaling werd nodig: de te melken koe tegen 60 zakken fruit. De waardebepaling van arbeid (vroeger, maar nu ook een team-proces) wordt anno nu gevoed door argumenten als: complexiteit, schaarste, investering in de vooropleiding, afbreukrisico, in- en externe contacten, span of control etc. Er komt geen gender in voor, maar gezien de delende oorsprong van bezittingen in de geemschap stel ik de lezer voor om Asterix verovert Rome te lezen.

In de Hercules opdrachten van Asterix is er één waar Asterix en Obelix een Formulier uit een Bureaucratie moeten halen. Degene die Kafkaesk kent, begrijpt wat ik bedoel. Ongelijke beloning en wel vrouwonvriendelijke wetten kunnen schrijven, maar geen voorbeeld nemen aan Ijsland en gelijke rechten instellen wordt niet op prijs gesteld.

Inspiratie en schrijven, liedteksten of boeken, koloms en meer. Het goddelijke zit in ons allen en zal blijven strijden voor gerechtigheid. Egalia, ongeacht kleur en gender, geaardheid, leeftijd en handicap. Theocratie: is die monotheistisch met een paar woorden als vader, zoon en geest of Plutocratie? Mensen, fauna in het algemeen weten het niet, en zullen het niet weten, daarvoor zijn vergeetstructuren in het menselijk brein opgenomen.