PERSBERICHT | 'Mediamakers spelen sleutelrol in tegengaan stereotypering’

26 januari 2017

 

WOMEN Inc. presenteert publicatie ‘Beperkt zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’. Mediaprofessionals hechten waarde aan representatieve, niet-stereotiepe beeldvorming, maar geven aan niet goed te weten hoe zij dit moeten aanpakken.

 

Nederlandse media spelen – vaak onbedoeld – een sleutelrol in de groeiende sociale ongelijkheid en de toenemende polarisatie in Nederland. Mediamakers zijn zich meer dan gemiddeld bewust dat ze een ‘bias’ hebben, maar dit komt onvoldoende naar voren in het beeld dat zij van de samenleving schetsen. Zo blijft onder meer de representatie van vrouwen en etnische minderheden in de media sterk achter. Media willen stereotype beeldvorming wel aanpakken, maar weten vooral niet hoe. Dat blijkt uit de vandaag door WOMEN Inc. openbaar gemaakte publicatie ‘Beperkt zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’. In het rapport pleit WOMEN Inc. ervoor dat mediaorganisaties diversiteit in de kern van hun beleid opnemen. Bovendien zou er veel meer aandacht moeten worden besteed aan ‘bias’ en beeldvorming in journalistieke opleidingen. De publicatie wordt vandaag overhandigd tijdens een bijeenkomst voor mediamakers in Amsterdam aan Frans Klein (Directeur televisie, NPO), Marcel Gelauff (Hoofdredacteur, NOS), Kim Koppenol (Manager Corporate Communication & Brand Strategy and CSR Officer, RTL), Debbie de Wagenaar (Bestuurslid Bond van Adverteerders), Perre van den Brink (Head of Content, VICE) en Daphne Laan (Agency Head, Google).

 

Genderbias bij mediamakers

  • Het beeld dat mediamakers bijvoorbeeld hebben over ‘vrouwen in de media’ komt niet overeen met resultaten uit eerder onderzoek. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 460 mediamakers, afgezet tegen resultaten uit diverse andere studies:        •    84 procent van de mediamakers geeft in de peiling aan dat zij denken dat het aantal vrouwen dat in beeld komt bij de NPO ten opzichte van 2010 hetzelfde is gebleven of is toegenomen.
  • In werkelijkheid is dat aantal gedaald van 37,6 naar 35,4 procent (NPO: Monitor Representatie, 2015)
  • Ook denkt 53 procent van de mediamakers dat van de ‘experts’ die in beeld worden gebracht 20 tot 40 procent vrouw is. In werkelijkheid is dit slechts 12 procent (Atria: Representatie van vrouwen in de media, 2016).
  • Mediamakers vinden het wel degelijk belangrijk dat vrouwen minder stereotype in beeld komen (82%), zij maken zich in meerderheid zorgen over het gebrek aan een representatief beeld van vrouwen (55%) en zij achten vrouwelijke rolmodellen van grote invloed op het toekomstperspectief van meisjes (93%).    In veldgesprekken die in de publicatie zijn opgenomen geven mediaprofessionals aan waarde te hechten aan representatieve, niet-stereotiepe beeldvorming, maar geven zij ook aan niet goed te weten hoe zij dit structureel moeten aanpakken.

Beperkt zicht en de rol van media

Groeiende sociale ongelijkheid en toenemende polarisatie in Nederland zijn steeds vaker onderwerp van het maatschappelijke debat. Door bewuste en onbewuste vooroordelen (‘bias’) die we allemaal hebben, krijgen diverse groepen in de samenleving niet dezelfde kansen om mee te doen. Via zowel traditionele als nieuwe media krijgen we een beperkt beeld van onze samenleving. Hierbij zijn vrouwen en etnische minderheden niet evenredig vertegenwoordigd: zowel wat betreft aantallen als de rollen die zij hebben in onze samenleving. Dit houdt traditionele ideeën over bijvoorbeeld de rol van vrouwen en mannen in stand. Daarmee beïnvloeden deze beelden ons gedrag en onze kansen in de maatschappij.

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc. gaat in op sociale ongelijkheid en de rol van beeldvorming: “Niet alleen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groeit, maar ook tussen arm en rijk, zwart en wit, jong en oud. Beeldvorming in de media speelt hierin een sleutelrol, want beelden en woorden beschrijven niet alleen de werkelijkheid, ze bepalen ook hoe wij de werkelijkheid zien. Daarom is het zo belangrijk dat mediamakers erkennen dat ook zij een bias hebben én dat zij hiernaar handelen.”

 

Aanbevelingen

WOMEN Inc. pleit er naar aanleiding van het rapport voor dat mediaorganisaties diversiteit in de kern van hun beleid opnemen. “Media kunnen bijvoorbeeld richtlijnen voor inclusiviteit opstellen en zelfreflectie tot vast onderdeel van het werkproces maken,” aldus Jannet Vaessen. Daarnaast zou er meer aandacht moeten worden besteed aan ‘bias’ en beeldvorming in journalistieke opleidingen en blijft het bevorderen van mediawijsheid onder het publiek onverminderd van belang. Ook bepleit WOMEN Inc. dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar beeldvorming in de Nederlandse media en het effect ervan op de maatschappij.

 

Over de publicatie

In de publicatie ‘Beperkt zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’ zijn de laatste feiten en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldvorming in de media verzameld. ‘De media' is echter een ruim begrip. Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de informerende, nieuws-gerelateerde media die zich op een algemeen publiek richten. Voor deze afbakening is gekozen omdat nieuws-gerelateerde media over het algemeen beschouwd worden als objectieve en onafhankelijke nieuwsbronnen. In samenwerking met een aantal onafhankelijke onderzoeksinstituten en één individuele onderzoeker zijn zes studies uitgevoerd vanuit verschillende invalshoeken. Deze publicatie geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen uit deze studies. Onder meer is een opiniepeiling onder 467 mediamakers opgenomen naar de wijze waarop zij denken over beeldvorming (door DirectResearch). Ook zijn veldgesprekken gevoerd met 28 mediaprofessionals op voornamelijk leidinggevende posities. Op www.womeninc.nl/beperktzicht zijn de onderzoeken in te zien, met uitzondering van de veldgesprekken.

 

Download 'Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming'

 

Over WOMEN Inc.

WOMEN Inc. is een sociale onderneming die maatschappelijke thema’s ontrafelt, aan de juiste partijen adresseert en zorgt voor verbinding. WOMEN Inc. creëert doorbraken in de positie van vrouwen en kaart de onbewuste én bewuste vooroordelen aan die deze doorbraken in de weg staan. Als mediamakers hun sleutelpositie in beeldvorming erkennen, zal de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen afnemen. Zie voor meer informatie www.womeninc.nl