Stem nu al voor de verkiezingen van 2021: stem gendergelijkheid!


Woensdag 6 november ging de voorstelling De Verleiders Female in première. Een voorstelling over de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, op straat, thuis, in de top van het bedrijfsleven en in de media. Na het enorme slotapplaus werden zes actiepunten aan het publiek voorgelegd. Gusta Geleijnse, één van de Verleiders, vertelde daarbij: “Je zult nu wel denken: wat kan ik aan deze enorme ongelijkheid doen? Nou, WOMEN Inc. heeft een actieplan voor de overheid opgesteld dat je persoonlijk kunt ondertekenen. Zij gaan hiermee naar de politiek in aanloop naar de verkiezingen van 2021.” 
 

Onze actie ‘Stem Gendergelijkheid’ is daarmee geboren. Geleijnse presenteerde de zes punten waarop we de overheid tot actie dwingen. Door deze zes punten te ondertekenen steun je onze actie en breng je een stem uit voor gendergelijkheid. Maar waar teken je voor? In ieder geval voor systeemverandering. Fix the system, not the women, is het motto bij deze actie. Om inzicht te geven in hoe we die systeemverandering voor ons zien, zetten we de punten hieronder voor je op een rij. 
 


Vrouwen verdienen nog steeds 15% minder per uur dan mannen. Dat komt neer op €300.000,- in een werkend leven. Deze loonkloof neemt ieder jaar iets af, maar als we in huidig tempo doorgaan is deze pas in 2050 gedicht. Dat is onacceptabel. We eisen van de overheid dat zij bedrijven verplichten transparant te zijn over loonverschillen. Dit kan bijvoorbeeld door de Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen aan te nemen: een wet die organisaties verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijke beloning. 
 


 
Vrouwen besteden nog altijd 1,5 keer zoveel tijd aan zorgtaken als mannen, ondanks dat de helft van de Nederlanders aangeeft zorgtaken graag gelijk te willen verdelen en vaders aangeven meer te willen zorgen. Een consequentie hiervan is dat slechts 50% van de Nederlandse vrouwen financieel onafhankelijk is. De overheid moet hier verantwoordelijkheid voor nemen door bijvoorbeeld het partnerverlof, dat in juli 2020 met 5 weken kan worden aangevuld, 100% te betalen. Wanneer partners van moeders de ruimte krijgen om vanaf het begin zorgtaken op zich te nemen, wordt al vroeg de basis gelegd voor een gelijke werk/zorgverdeling. Daarnaast roepen we de overheid op tot financiële waardering voor mantelzorgers, en een goede en betaalbare kinderopvang. Dit zijn randvoorwaarden om voor zowel mannen als vrouwen een eerlijk speelveld te creëren om werk en zorg te combineren.


 

Van jongs af aan worden meisjes en jongens overspoeld met stereotiepe beelden via televisie, (school)boeken, films, tijdschriften en reclame. Dit gaat ten koste van het potentieel en de kansen van de meisjes en jongens van nu. Het probleem is namelijk niet dat stereotypen niet waar zijn, maar dat ze één verhaal tot het enige verhaal maken. Daarom roepen wij de overheid op om hierop toe te zien bij de komende curriculumherziening in het onderwijs, en om reclame en publieke omroep te stimuleren een actieve rol in te nemen om media vrij te maken van (gender)stereotype beelden. 
 


Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Onderzoek is van oudsher gedaan op mannen: vrouwen zijn, vanwege hun schommelende hormoonspiegel en kans op zwangerschap, moeilijker en duurder om te onderzoeken. Consequentie: we weten minder van het vrouwenlichaam en vrouwspecifieke klachten. We roepen de overheid daarom op om meer en langdurig geld te investeren in onderzoek naar man-vrouwverschillen en het onderwerp (structureel) op te nemen binnen beleid van de betrokken ministeries.
 


 

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties in zowel politiek, wetenschap als het bedrijfsleven. Slechts 1 op de 5 van de topbestuurders van de grootste 500 Nederlandse bedrijven is vrouw, en het Nederlandse parlement bestaat voor 34% uit vrouwen. Tot dusver hebben streefcijfers en goede bedoelingen weinig tot geen effect gehad. Actie van de overheid, in de vorm van een quotum en beleid gericht op de combinatie van arbeid en zorg kan het gewenste effect hebben van meer vrouwen aan de top. Dit is daarom onze eis.
 


Wet- en regelgeving kan grote impact hebben op het verkleinen of juist vergroten van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Soms is dit effect onbedoeld, en houdt nieuw beleid ongelijkheid in stand. WOMEN Inc. roept de overheid op om daarom de kwaliteitseis 'Effecten op gendergelijkheid' serieus te nemen, en al haar beleid te toetsen op hoe dit uitpakt voor zowel vrouwen als mannen. De overheid kan hier zelf een voorbeeldrol in nemen: bijvoorbeeld door als grote opdrachtgever voorwaarden te stellen bij het doen van aanbestedingen, waarbij zaken als diversiteit en inclusiviteit bij de opdrachtnemer prominent worden meegenomen.

 

Ben jij het eens met deze zes punten en heb jij je stem nog niet uitgebracht? Dat kan hier! Deze punten zullen worden belegd bij alle politieke partijen terwijl de partijprogramma’s geschreven worden. WOMEN Inc. zal toezien op implementering ervan in de partijprogramma's naar de landelijke verkiezingen van 2021!