Kinderopvang in partijprogramma's


» Bekijk onze verkiezingscan voor gendergelijkheid!


Een langetermijnvisie van overheid is nodig die recht doet aan de ontwikkeling van een kind van 0-18 jaar, waar de belangrijkste pijlers kwalitatieve zorg, ontwikkeling en educatie zijn in plaats van ‘opvang’ van een kind. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van vrouwen en een betere zorg en werk balans tussen mannen en vrouwen.
 

Deze partijen hebben uitgebreid aandacht voor kinderopvang, in hun programma's staat het volgende:

 • CDA:
  Wij willen peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. We willen ook meer maatwerk in de buiten- en voorschoolse voorzieningen, met ruimere openingstijden en een betere aansluiting tussen school en buitenschoolse opvang.
 • D66:
  D66 wil dat alle kinderen vanaf twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: een brede basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met vier dagdelen per week, ook voor kinderen van niet-werkende ouders. Kinderen met verschillende achtergronden groeien zo samen op. Dat voorkomt schotten en vergroot gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt het voor ouders eenvoudiger om te werken.
  De huidige versnipperde vroeg- en voorschoolse educatie voorzieningen worden in de nieuwe voorziening met elkaar verbonden. We werken toe naar een situatie waarin vroeg- en voorschools onderwijs samenwerkt met een basisschool en welzijnsinstanties, zodat kinderen tot twaalf jaar op één plek terecht kunnen en het onderwijs op elkaar aansluit en afgestemd wordt in zogenaamde doorlopende leerlijnen.
  Kinderopvang is niet alleen een belangrijke voorziening die kinderen kansen biedt. Kinderopvang is ook cruciaal voor ouders die willen werken. D66 wil een ruim en hoogwaardig aanbod van kinderopvangvoorzieningen. De brede buurtschool gaat aan kinderen vanaf twee jaar vroeg- en voorschoolse educatie bieden. Zo zorgen we voor een goede start voor elk kind, beginnend met vier dagdelen vroeg- en voorschoolse educatie, met een eigen bijdrage voor ouders die dat kunnen betalen en die nu over het algemeen vergelijkbare bedragen uitgeven aan kinderopvang. Voor de kinderopvang willen we dat de overheid stuurt op onze wensen – veiligheid, toegang tot taal, pedagogische kwaliteit – en minder op hoe dat tot stand komt. Daarbij willen we minder, maar vooral simpelere regels en meer ruimte voor initiatief van ouders. We vereenvoudigen de huidige versnipperde financiering van de opvang.
 • GroenLinks:
  Kinderopvang wordt een basisvoorziening: ieder kind tussen zes maanden en vier jaar heeft recht op drie dagen gratis opvang per week. Voor alleenstaande ouders geldt dit recht op kinderopvang vanaf het moment dat het kind drie maanden oud is.
  De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek in kindcentra.
 • Partij van de Arbeid:
  Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.
  Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. De overeengekomen kwaliteitsagenda met de kinderopvangsector wordt voortgezet, evenals de harmonisatie met peuterspeelzalen. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen daarnaast een aanbod van minimaal 16 uur in de week conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken en waarbij er een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.


Minder uitgebreid aandacht voor kinderopvang in de programma's van:

 • ChristenUnie:
  Alle kinderen tussen zes maanden en vier jaar krijgen recht op drie dagen kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat omhoog door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kinderen en aan de pedagogische vaardigheden van medewerkers. Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk.
 • Partij voor de Dieren:
  Onderzocht wordt of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basisonderwijs, naar Scandinavisch model.
 • SGP:
  Het is raadzaam om te zorgen voor een goede afstemming en overdracht tussen bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de school. Ook moeten voorschoolse voorzieningen beter aansluiten op de scholen. Of ouders gebruik willen maken van voorschoolse voorzieningen, is uiteraard een vrije keuze.
 • SP:
  We willen een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen, voor kinderen van twee tot vier jaar. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen we verbeteren.


In de programma's van deze partijen komt het onderwerp kinderopvang niet voor:

 • 50Plus
 • Artikel 1
 • DENK
 • PVV
 • VVD
   

» Bekijk onze verkiezingscan voor gendergelijkheid!

Ook interessant voor jou:
» 5 puntenplan WOMEN Inc.